SumiRiko Poland dokłada wszelkich starań, by chronić środowisko naturalne i rozwiązywać problemy z nim związane.

System Zarządzania Środowiskowego

SumiRiko Poland Sp z o.o. wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Środowiskowy oraz BHP spełniający wymagania norm ISO 14001 oraz ISO 45001, co zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu zintegrowanego w dniu 11.09.2015r. (Pobierz certyfikat) (POLITYKA ŚRODOWISKOWA I BHP 2021)

Technologia dla minimalizacji zanieczyszczenia środowiska

System adsorbcyjno-katalityczny

Lotne związki organiczne, które wytwarzają się w procesie produkcji, są poddawane ekstrakcji i zagęszczane na absorberach, a następnie spalane w bardzo wysokiej temperaturze w dopalaczu katalitycznym, w obecności środka katalizującego. W wyniku tego procesu do atmosfery uwalniane są wyłącznie związki nieszkodliwe dla środowiska.

Oczyszczalnia ścieków

Ścieki przemysłowe wytworzone w procesie produkcji nie mogą być bezpośrednio uwalniane do kanalizacji. Dlatego też, przed rozpoczęciem tego procesu ścieki są poddawane oczyszczaniu wstępnemu: najpierw przeprowadza się ich neutralizację a następnie filtruje przy użyciu osadnika kanalizacyjnego i filtrów piaskowych. Związki chemiczne w formie suchych osadów są kierowane do przedsiębiorstwa zajmującego się gospodarką odpadami, natomiast oczyszczone ścieki przekazywane są do kanalizacji miejskiej. Proces oczyszczania ścieków jest w pełni monitorowany przez laboratoria wewnętrzne i zewnętrzne.

Redukcja ilości odpadów / gospodarka odpadami

Większość produkowanych przez nas odpadów (aż 98%) jest poddawana recyklingowi lub odzyskowi – tylko 2% przekazywane jest na wysypiska. Dokładamy wszelkich starań, by ograniczyć ilość odpadów, w roku 2013 zredukowaliśmy ją o 9% w porównaniu z rokiem 2012.

Kontrola substancji chemicznych w wykorzystywanych przez nas produktach

SumiRiko Poland oferuje szeroki wachlarz produktów gumowych oraz poliuretanowych. Do ich produkcji wykorzystujemy surowce oraz inne składniki zwierające różne substancje chemiczne. Prowadzimy prawidłową gospodarkę substancjami chemicznymi, dzięki czemu minimalizujemy ich wpływ na środowisko otaczające nasze zakłady i zapewniamy bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz bezpieczeństwo naszych produktów.

Fundusz Ekologiczny

W 2007 roku utworzyliśmy Fundusz Ekologiczny. Środki pozyskujemy ze sprzedaży odpadów wytworzonych w naszym zakładzie (plastik, aluminium). Ideą funduszu jest wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w okolicy.

Responsibility for Global Environment Responsibility for Global Environment Responsibility for Global Environment Responsibility for Global Environment Responsibility for Global Environment