Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sumiriko Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu (32-340) przy ul. 1 maja 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000099563, NIP 6371873808, REGON 357045888.
 2. Wszelkie informacja i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pisząc na adres firmy.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • w odniesieniu do klientów, kontrahentów – związanym z należytym wykonywaniem umów i usług zawartych przez Sumiriko Poland sp. z o.o. z klientami, kontrahentami,
 • w odniesieniu do pracowników – związanym z zatrudnieniem.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
 • zawartej umowy, wykonanej usługi lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • upoważnieni pracownicy administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu,
 • podmioty współpracujące, powiązane kapitałowo, osobowo lub organizacyjnie z Sumiriko Poland sp. z o.o. w Wolbromiu,
 • osoby trzecie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa, wykonania nakazu władz publicznych,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • osoby trzecie świadczące usługi na rzecz pracowników, takie jak. korzystanie z obiektów sportowych, rekreacyjnych, usługi medyczne.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w ramach zadań realizowanych we współpracy z Sumitomo Riko Company Limited w Japonii. Przetwarzanie Państwa danych może służyć wyłącznie wskazanym powyżej celom przetwarzania i musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku przesłania Państwa danych do państwa trzeciego, Administrator stosuje odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony danych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • w odniesieniu do klientów, kontrahentów – przez okres trwania umowy, a także dłużej, do momentu zaspokojenia wszystkich roszczeń związanych z  umową lub do momentu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń,
 • w odniesieniu do pracowników – przez okres trwania stosunku pracy, a po jego zakończeniu przez okres określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych – do chwili skutecznego cofnięcia tej zgody lub do chwili kiedy ustanie cel ich przetwarzania. 
 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli będą Państwo chcieli skorzystać z w/w praw, mogą Państwo się z nami skontaktować poprzez wybrany sposób, opisany w pkt. 2 niniejszej informacji.

Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z w/w praw, niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

 1. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych:
 • w odniesieniu do klientów, kontrahentów - jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań związanych ze świadczeniem usługi,
 • w odniesieniu do pracowników – jest wymogiem ustawowym określonym przez przepisy, w tym przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

W przypadku niepodania Państwa danych osobowych, kiedy ich podanie jest dobrowolne, zawarcie umowy, lub wykonanie usługi może okazać się niemożliwe.

 1. Państwa dane będą przetwarzane w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany, między innym za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej bądź telefonicznie, faxem lub w inny sposób.

Administrator nie podejmuje decyzji, która opierałaby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym profilowaniu.